กรมป่าไม้

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

กรมป่าไม้ 61 ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628 Fax. 02-579 2595
ภายในวันที่ 24 ม.ค. 66 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์

คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https:/forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการ

คำตอบ : สามารถชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้
            (1) ชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศโดยให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์ตามข้อ3.2 (2) ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 -16 กุมภาพันธ์ 2566
            (2) ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น. และให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
            (3) ชำระทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ Krungthai NEXT สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สำหรับทุกตำแหน่งที่สมัคร จำนวนรวม 380 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวนเงิน 330 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต และค่าบริการ smร
รวมเป็นเงินจำนวน 50 บาท
หมายเหตุ : เมื่อสมัครสอบแล้วคำธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครจะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระ ค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบจากเว็บไชต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

คำตอบ : กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com และ www.forest.go.th โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน
และรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งจะกำหนด วัน เวลา สถานที่สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5628

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนใบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)