ระบบรับสมัคร : กรมป่าไม้
   ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้

โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 ตำแหน่ง เจ้าที่ตรวจป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 ตำแหน่ง นักวิจัยป่าไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการวิ่ง 5 กิโลเมตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้