ระบบรับสมัคร : กรมป่าไม้
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขอให้ผู้ที่โอนเงินค่าสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผิดบัญชี ขอรับเงินคืน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการวิ่งระยะทาง & กิโลเมตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)ของสำนักสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 ตำแหน่ง นักวิจัยป่าไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร ในการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้

โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 ตำแหน่ง เจ้าที่ตรวจป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 ตำแหน่ง นักวิจัยป่าไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการวิ่ง 5 กิโลเมตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้