สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562) ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กรมป่าไม้ 61 ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628 Fax.  02-579 2595

ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2562  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2562
สามารถชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) ชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 -  21 ธันวาคม 2562
(2) ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่13 -  21 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. และให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
(3) ชำระทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ Krungthai NEXT 
        ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2562
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  300  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทางเว็บไซต์  https://forest.thaijobjob.com  และ www.forest.go.th โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งจะกำหนด วัน เวลา สถานที่สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่หน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ 

1. สำนักบริหารกลาง

    กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

    ต่อ 5628

2. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

     ต่อ 5016

3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

     ต่อ 5662

4. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

    กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

     ต่อ 5762

5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

    164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง. จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 820 778

6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)

     30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054 223 298

7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

    ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก  63000 โทร. 055 511 763

8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

      232 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทร. 042 125 073-4

9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

       2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043 330 382

10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)

      551  หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 300 791 ? 2

11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

       5 หมู่ 5  ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 275 816, 077 281 554

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.