ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. สำนักบริหารกลาง  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. สำนักบริหารกลาง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
     
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกดาวน์โหลด หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด
คลิกดาวน์โหลด หนังสือรับรอง/ยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
คลิกดาวน์โหลด หนังสือรับรองความประพฤติ