กรมป่าไม้

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่  16 ตุลาคม 2566 ) ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กรมป่าไม้ 61 ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628 Fax.  02-579 2595
ายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 16 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 17 ตุลาคม 2566
สามารถชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) ชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 17 ตุลาคม 2566
(2) ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน-17 ตุลาคม 2566
 เวลา 22.00 น. และให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
(3) ชำระทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ Krungthai NEXT  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน-17 ตุลาคม 2566 เวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  400  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  370  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https:/forest.thaijobjob.com และ www.forest.go.th โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งจะกำหนด วัน เวลา สถานที่สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ
คำตอบ : จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบจากเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม  2566 เป็นต้นไป
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารกลาง  กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5628
คำตอบ : ผู้สอบแข่งขันฯ สามารถขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยสามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนได้ ดังนี้ (Download ใบคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน)