ระบบรับสมัคร : กรมป่าไม้
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการผ่านงาน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ตำแหน่งช่างไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่งช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 ตำแหน่งเจ้าที่พิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ตำแหน่งช่างไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่งช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18 ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗