ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)(เจ้าหน้าที่ตรวจป่า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)(นักวิชาการเงินและบัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕