สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2564 ) ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กรมป่าไม้ 61 ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628 Fax.  02-579 2595
ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2564
สามารถชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) ชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2564
(2) ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2564
 เวลา 22.00 น. และให้เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
(3) ชำระทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ Krungthai NEXT  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  300  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ทางเว็บไซต์ https:/forest.thaijobjob.com และ www.forest.go.th โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งจะกำหนด วัน เวลา สถานที่สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบจากเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ 

1. สำนักบริหารกลาง

    กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

    ต่อ 5628

2. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

     ต่อ 5016

3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

     ต่อ 5662

4. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

    กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 

     ต่อ 5762

5สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

    164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง. จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 820 778

6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)

     30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054 223 298

7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)

    ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก  63000 โทร. 055 511 763

8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

      232 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทร. 042 125 073-4

9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

       2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043 330 382

10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)

      551  หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 300 791 ? 2

11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

       5 หมู่ 5  ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 275 816, 077 281 554

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.