ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักการอนุญาต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักการอนุญาต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และวัน เวลา สถานที่ในการประมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักแผนงานและสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการป่าชุมชน
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักการอนุญาต 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)   
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือรับรอง/ยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องสอบในสนามสอบท้องที่ของหน่วยงานนั้น