ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่เรียกรายงานตัว ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 28)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่เรียกรายงานตัว ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 28)

หมายเหตุ: 
1. ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 28 มารายงานตัวในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
2. ขอให้ผู้มารายงานตัว กรุณาอ่านประกาศฯ และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ